3Dmax/TP(Thinking_Particle) 2014.08.19 06:19

TP Basic.


test01.max


test02.max


test03.max


test04.maxTP Basic튜토를 보고 따라한 것들.

어려워보이지만 간단한 노드로 이렇게 재밌고 다양하게 만들 수 있다. 노드하나 하나의 역활과 기능을 공부하자.'3Dmax > TP(Thinking_Particle)' 카테고리의 다른 글

Fragment_Particles  (0) 2014.08.27
Basic test.  (0) 2014.08.21
TP Basic.  (0) 2014.08.19
TP_collpse_Test  (0) 2014.07.14
Ground_cracking part2.  (0) 2014.07.03
Ground_cracking.  (0) 2014.06.30