3Dmax 2015.08.20 15:43

V-Ray render사용하기.


원글출저


http://blog.naver.com/xkdbdi0523/220198358466


AutoDesk 3D Max V-ray를 시작..pdf

'3Dmax' 카테고리의 다른 글

Pflow to Splines Script.  (0) 2015.11.29
3D lighting(R,G,B Pass)  (0) 2015.08.27
V-Ray render사용하기.  (0) 2015.08.20
3D MAX Perspective Mode Fade out. 문제해결방법  (0) 2015.07.22
화면 단축키.  (0) 2014.06.09
matte빼기.  (0) 2012.08.30